Logo Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Nieuws Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Hier geven we een overzicht van belangrijkste nieuwtjes over de activiteiten van de Werkgroep en ontwikkelingen vanuit bijvoorbeeld de gemeente.

Dode boom Duinvliet met boshyacinten op de achtergrond

Nieuwsbrief nr. 1, voorjaar 2018

In deze nieuwsbrief 2018 nr. 1 schrijven wij over:

 • de drukbezochte thema-avond over het Bestemmingsplan en de Omgevingswet
 • de meewerkdag door vrienden in het Duinvlietsbos
 • onze nieuwe secretaris
 • de vele rondleidingen en lezingen
 • ons standpunt over de Formule 1 races in Zandvoort
 • onze voortdurende zorgen over de zichtlijn op de Nieuwe Bavo
 • en...het standpunt van SWTH over woningbouw in Haarlem
2018
Circuit van Zandvoort tijdens races: auto's en uitlaat-walmen in beeld

Rust bij de Kust: #2

Formule 1 in Zandvoort

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem volgt en ondersteunt via haar vertegenwoordiger in het platform Rust bij de Kust de plannen met het circuit.

Naast het inspreken bij de Raadscommissie gemeente Zandvoort, de commissie Natuur, Landbouw, Water en Milieu van de Provincie Noord-Holland en de contacten met het overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland zijn er ook contacten met de omliggende gemeenten over de omgevingseffecten van het circuit.

Wij zijn van mening dat het belangrijk is dat overheidsinstellingen hun verantwoordelijkheid nemen. De natuur- en de rust- en stiltegebieden in Zuid-Kennemerland zijn van grote waarde voor de inwoners en bezoekers.

Zie hun website www.rustbijdekust.nl
Onze vrienden van Platform Rust bij de Kust hebben nu ook een Facebookpagina en een nieuwsbrief.

2018

Plaza West

De stichting maakte bezwaar tegen het voornemen van de gemeente om af te wijken van de voorgeschreven bouwhoogte.

De gemeente wil toestemming geven voor woningen op het dak van het AH gebouw, de zogenaamde “strandhuisjes”.

In het bezwaar tegen de plannen met Plaza West heeft de SWTH aangegeven dat er rekening moet worden gehouden met de zichtlijn op de Nieuwe Bavo. Het bouwplan is hier niet aan getoetst. Ook de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit houdt hier geen rekening mee. Echter, het structuurplan en andere gemeentelijke plannen verwijzen wel naar deze zichtlijnen. De schade die het bouwplan toebrengt aan deze zichtlijn is onherstelbaar.

Hoewel wij niet tegen bebouwing zijn, is het is o.i. geen goede beslissing om in afwijking van het geldende bestemmingsplan de voorgeschreven bouwhoogte met 10% te overschrijden. De gemeente heeft ons bezwaar verworpen. Er zou geen sprake zijn van onevenredige aantasting van de zichtlijn.

2018
Stadhuis van Haarlem op de Grote Markt

Wat heeft u te zeggen over de toekomst van het Westelijk Tuinbouwgebied? # 3

“Gebruik uw burgerrechten!” Deze oproep deden wij eerder.

Verschillende ontwikkelingen aan de randen van het Westelijk Tuinbouwgebied maken dat wij opnieuw deze oproep doen:

 1. De plannen voor hoogbouw rond Plaza-West: dat wordt een MUUR rond Haarlem-West en is ook in tegenspraak met de beloften over het waarborgen van zichtvelden vanuit het Westen naar de Nieuwe BAVO en in omgekeerde richting, dus vanaf de BAVO richting Elswout.
 2. De mogelijke ontwikkeling rond Zijlweg/Randweg; de Biemond-garage liet weten een deel van het WTG te willen “optillen”, zodat daaronder gebouwd kan worden. Noemen we dat nog een Tuinbouwgebied??
 3. Het idee dat Haarlem Zuid-West ineens een “ontwikkelzone” is, waar 2100 woningen gebouwd moeten worden… waar komt dat vandaan? Waarom moet het Bestemmingsplan “Pijlslaan en omgeving” van 2015 ineens op de schop? Omdat Grote Broer Amsterdam dat wil? Het is nu al duidelijk dat met de komst van zulke aantallen nieuwe bewoners de druk op het WTG sterk zal toenemen. Dat er geen deugdelijk verkeers- of parkeerplan is, maakt de zaak voor Haarlemmers er niet beter op.

Let dus goed op berichten of abonneer u op berichten van uw overheid (zie kader).
Want: Uw mening telt!

Gemeenten, provincies en waterschappen nemen besluiten die invloed hebben op uw leefomgeving. Van die besluiten moeten zij u op de hoogte brengen. Via Overheid.nl is een deel van die besluiten op het internet te vinden. Met het onderdeel 'Berichten over uw buurt' kunt u die besluiten doorzoeken. U kunt een abonnement (email-attendering) nemen via Overheid, email-berichten over uw buurt.

Wilt u weten, wanneer een voor u (en voor het WTG) belangrijk onderwerp wordt besproken binnen Commissies of de Raad? De gemeente Haarlem publiceert regelmatig de agenda van Raads- en Commissievergaderingen; hierop kunt u zich abonneren via Gemeente Haarlem, email-berichten.

Let vooral op de Commissies Ontwikkeling en Bestuur.

2017
Circuit van Zandvoort tijdens races: auto’s en uitlaat-walmen in beeld.

Formule-1 weer in Zandvoort?

Wat hebben de Formule 1-races te maken met het Westelijk Tuinbouwgebied? Veel! De Stichting formuleert zijn standpunt.

2017
Nieuwsbrief nr. 2, najaar 2017

Nieuwsbrief nr. 2, najaar 2017

In deze nieuwsbrief 2017 nr. 2 schrijven wij over:

 • de vele rondleidingen en presentaties over het gebied en zijn historie
 • het aangepaste Bestemmingsplan
 • Plaza West en de verstoring van de zichtvelden
 • hoe u als vriend ons ondersteunt bij onze doelstellingen
 • en.... tot slot een voorspoedig en 'groen' 2018
2017

Zorgen over zichtlijn op Nieuwe Bavo

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem maakt zich grote zorgen over mogelijke verstoring van de zichtlijn op de Nieuwe Bavo, door de bouw van woningen op het voormalige EKP-terrein (Expeditie knooppunt van NS), dat nu Plaza West heet. Het terrein is gelegen op de hoek Westergracht/Menno Simonszweg. De omgevingsvergunningen voor de bouwplannen zijn nu in behandeling bij de gemeente.

We zijn beslist voor de bouw van woningen op dat terrein, want Haarlem heeft woningen nodig, en de bebouwing die er nu staat is allesbehalve fraai; kans voor verbetering wat ons betreft. Echter, de plannen voor Plaza West, zijn hoog en massaal.

Omdat de verschillende bouwblokken hoger en breder worden dan de huidige bebouwing, zal het zicht op de Nieuwe Bavo, gezien vanuit het Westelijk Tuinbouwgebied, verder worden beperkt dan nu het geval is. Op bijgaande foto is de huidige situatie vanaf de Elswoutslaan te zien. Van de kathedraal zijn de grote torens, de koepel, het schip en het transept met de kleine kleurige torentjes voor een groot deel zichtbaar. Straks, als de plannen ongewijzigd doorgaan, zullen het schip en het transept met de torentjes (vrijwel) niet meer zichtbaar zijn. Dit zou een grote inbreuk zijn op het historische silhouet van de stad.

In alle beleidsstukken van de gemeente wordt aangedrongen op behoud van dit soort zichtlijnen op de stad. Naar de mening van de Stichting doen de bouwplannen van Plaza West in de huidige vorm dan ook geen recht aan het beleid van de gemeente en provincie.

Begin januari heeft de Stichting een brief gestuurd aan diverse particuliere organisaties en overheden, om aandacht en steun voor deze problematiek te vragen.

De Stichting dringt aan op aanpassing van de vorm en hoogte van de bouwblokken, zodanig dat de huidige zichtlijn op de Nieuwe Bavo vanuit het Westelijk Tuinbouwgebied gewaarborgd blijft.

2016

Westelijk Tuinbouwgebied, stadsgedicht

Sylvia Hubers, stadsdichter van Haarlem, schreef Westelijk Tuinbouwgebied, een gedicht over het Westelijk Tuinbouwgebied over dat gebied tussen duinen en stad. Tijdens een rondleiding voor politici las zij het voor aan leden van de werkgroep en vertegenwoordigers van politieke partijen in gemeente en provincie.

Westelijk Tuinbouwgebied

Ik ben een tuinloos dichter in de stad
mijn huis ligt op een ander huis
op een ander huis
op een ander huis
als ik goed kijk in de verte
heb ik uitzicht op een park

Lees de rest van het Westelijk Tuinbouwgebiedgedicht van Sylvia Hubers op haar site.
juni 2012