Logo Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Nieuws Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Hier geven we een overzicht van belangrijkste nieuwtjes over de activiteiten van de Werkgroep en ontwikkelingen vanuit bijvoorbeeld de gemeente.

Circuit van Zandvoort tijdens races: auto’s en uitlaat-walmen in beeld.

Formule-1 weer in Zandvoort?

Wat hebben de Formule 1-races te maken met het Westelijk Tuinbouwgebied? Veel! De Stichting formuleert zijn standpunt.

2017
Nieuwsbrief nr. 2, najaar 2017

Nieuwsbrief nr. 2, najaar 2017

In deze nieuwsbrief 2017 nr. 2 schrijven wij over:

  • de vele rondleidingen en presentaties over het gebied en zijn historie
  • het aangepaste Bestemmingsplan
  • Plaza West en de verstoring van de zichtvelden
  • hoe u als vriend ons ondersteunt bij onze doelstellingen
  • en.... tot slot een voorspoedig en 'groen' 2018
2017
Thema-avond Bestemmingsplan en Omgevingswet

Thema-avond Bestemmingsplan en Omgevingswet

De Stichting Westelijk tuinbouwgebied Haarlem nodigt u uit voor een thema-avond Bestemmingsplan en Omgevingswet[pdf].

In deze aankondiging vindt u ook de plaats, datum en het tijdstip.

De presentatie gaat over het nieuwe Bestemmingsplan en wat er in de toekomst gaat veranderen door de nieuwe Omgevingswet.

U kunt zich hiervoor aanmelden voor de Thema-avond..

We hanteren een maximum van 40 personen.

Wij hopen u dan te zien!

2017
Zicht op de Nieuwe Bavo vanuit zuidelijk deel van het Westelijk Tuinbouwgebied

Bestemmingsplan Binnenduinrand 2017, wat hebben we bereikt?

Het herziene Bestemmingsplan Binnenduinrand is juli 2017 door de gemeente Haarlem goedgekeurd.

De Stichting heeft, met advies van de Milieufederatie Noord-Holland, een aantal aanpassingen voorgesteld voor het plan.

Onze inbreng is niet op alle, maar wel op een aantal punten succesvol geweest. Zie Bestemmingsplan Binnenduinrand 2017, Wat hebben we bereikt?

2017
Stadhuis van Haarlem op de Grote Markt

Wat heeft u te zeggen over de toekomst van het Westelijk Tuinbouwgebied? # 2

"Gebruik uw burgerrechten!” Deze oproep deden wij vorig jaar ook al eens in verband met de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan voor het Westelijk Tuinbouwgebied. Op deze site berichtten wij u over onze inbreng bij dit bestemmingsplan en inmiddels is dit plan vastgesteld. Binnenkort kunt u uw mening geven over de “Toekomstvisie 2040”. Het gaat hierin om de vraag: Hoe willen we dat Haarlem er over twintig jaar uitziet?” Waarschijnlijk komt die visie deze maand (augustus 2017) in de inspraak. Let dus goed op berichten of abonneer u op berichten van uw overheid (zie kader). Want: Uw mening telt!

Gemeenten, provincies en waterschappen nemen besluiten die invloed hebben op uw leefomgeving. Van die besluiten moeten zij u op de hoogte brengen. Via Overheid.nl is een deel van die besluiten op het internet te vinden. Met het onderdeel 'Berichten over uw buurt' kunt u die besluiten doorzoeken. U kunt een abonnement (email-attendering) nemen via Overheid, email-berichten over uw buurt.

Wilt u weten, wanneer een voor u (en voor het WTG) belangrijk onderwerp wordt besproken binnen Commissies of de Raad? De gemeente Haarlem publiceert regelmatig de agenda van Raads- en Commissievergaderingen; hierop kunt u zich abonneren via Gemeente Haarlem, email-berichten.

Let vooral op de Commissies Ontwikkeling en Bestuur.

2017

Zorgen over zichtlijn op Nieuwe Bavo

De Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem maakt zich grote zorgen over mogelijke verstoring van de zichtlijn op de Nieuwe Bavo, door de bouw van woningen op het voormalige EKP-terrein (Expeditie knooppunt van NS), dat nu Plaza West heet. Het terrein is gelegen op de hoek Westergracht/Menno Simonszweg. De omgevingsvergunningen voor de bouwplannen zijn nu in behandeling bij de gemeente.

We zijn beslist voor de bouw van woningen op dat terrein, want Haarlem heeft woningen nodig, en de bebouwing die er nu staat is allesbehalve fraai; kans voor verbetering wat ons betreft. Echter, de plannen voor Plaza West, zijn hoog en massaal.

Omdat de verschillende bouwblokken hoger en breder worden dan de huidige bebouwing, zal het zicht op de Nieuwe Bavo, gezien vanuit het Westelijk Tuinbouwgebied, verder worden beperkt dan nu het geval is. Op bijgaande foto is de huidige situatie vanaf de Elswoutslaan te zien. Van de kathedraal zijn de grote torens, de koepel, het schip en het transept met de kleine kleurige torentjes voor een groot deel zichtbaar. Straks, als de plannen ongewijzigd doorgaan, zullen het schip en het transept met de torentjes (vrijwel) niet meer zichtbaar zijn. Dit zou een grote inbreuk zijn op het historische silhouet van de stad.

In alle beleidsstukken van de gemeente wordt aangedrongen op behoud van dit soort zichtlijnen op de stad. Naar de mening van de Stichting doen de bouwplannen van Plaza West in de huidige vorm dan ook geen recht aan het beleid van de gemeente en provincie.

Begin januari heeft de Stichting een brief gestuurd aan diverse particuliere organisaties en overheden, om aandacht en steun voor deze problematiek te vragen.

De Stichting dringt aan op aanpassing van de vorm en hoogte van de bouwblokken, zodanig dat de huidige zichtlijn op de Nieuwe Bavo vanuit het Westelijk Tuinbouwgebied gewaarborgd blijft.

2016
 Gezicht op de Haarlemse bloemenvelden in het Westelijk Tuinbouwgebied

Natuurinventarisatie Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Naast sierbloemen (phloxen op de foto) komen er in het Westelijk Tuinbouwgebied ook veel soorten wilde planten en dieren voor. Gelegen in de kwelzone van de binnenduinrand zijn op de landerijen, oevers en in de sloten tal van verrassende en regionaal zeldzame soorten te vinden. Tien jaar geleden hebben de KNNV-afd. Haarlem en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland de natuurwaarden van het Westelijk Tuinbouwgebied (WTG) geïnventariseerd. Het WTG heeft gevraagd om dat nog eens te doen en daar heeft het bestuur van de KNNV ja op gezegd.

2016

Westelijk Tuinbouwgebied, stadsgedicht

Sylvia Hubers, stadsdichter van Haarlem, schreef Westelijk Tuinbouwgebied, een gedicht over het Westelijk Tuinbouwgebied over dat gebied tussen duinen en stad. Tijdens een rondleiding voor politici las zij het voor aan leden van de werkgroep en vertegenwoordigers van politieke partijen in gemeente en provincie.

Westelijk Tuinbouwgebied

Ik ben een tuinloos dichter in de stad
mijn huis ligt op een ander huis
op een ander huis
op een ander huis
als ik goed kijk in de verte
heb ik uitzicht op een park

Lees de rest van het Westelijk Tuinbouwgebiedgedicht van Sylvia Hubers op haar site.
juni 2012