Logo Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Achtergronden en doelstellingen Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Waarden

In het gebied aan de westrand van Haarlem, ten zuiden van de Zijlweg en ten noorden van het Duinvlietspad is nog steeds 'Haarlems Tuin' zichtbaar.
De openheid, ruimte, de flora en fauna vormen voor veel stadsbewoners een rustpunt als tegenwicht voor de hectiek van de stad.
Het Westelijk Tuinbouwgebied vormt een ecologische buffer tussen verstedelijking en natuur en heeft de potentie om veel schoon water uit de duinen te bergen. Het water in de Marcelisvaart behoort tot het schoonste dat in Nederland te vinden is.

Haarlem wil een open Binnenduinrand

In 1994 werd voor het zuidwestelijk deel van Haarlem een Perspectiefplan goedgekeurd waarin de volgende doelstellingen omschreven staan: een meer natuurlijk beheer, grotere natuurwaarden en versterking van de open ruimte.
Als uitvloeisel hiervan werd in 1995 de Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied opgericht.
In 2002 verscheen het 'Landschapsbeheerplan'[doc], een plan voor de ontwikkeling van het Westelijk Tuinbouwgebied.
Recent stelde de Gemeenteraad het Bestemmingsplan Binnenduinrand 2017[pdf]vast.
Hierin zegt de gemeente Haarlem (opnieuw) te streven naar meer natuurlijk beheer, grotere natuurwaarden, versterking van de open ruimte en waterberging.
In de voorbereidingsfase heeft de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem, samen met de ondernemers in het gebied, geparticipeerd in het overleg met de gemeente.

Ongewenste ontwikkelingen

Beplanting en bebouwing hebben het open karakter van het gebied aangetast, zodat historische zichtlijnen op de stad dreigen te verdwijnen en -omgekeerd- het zicht op de duinrand vanuit de stad belemmerd wordt.
Alhoewel de overheid soms handhavend optreedt, zorgen een gedogende houding en planologische onduidelijkheid voor rommelig en voor het gebied schadelijk gebruik.
De natuur gaat achteruit door verharding, demping van sloten, vervuiling van de grond, machinelawaai en kunstmatig licht. De gemeente staat te vaak uitzonderingen toe op het geldende Bestemmingsplan (en dus op het eigen beleid). Als gevolg daarvan verrijzen toch (grotere) gebouwen en ontstaat er ruimte voor schadelijke activiteiten.

Zonsopkomst boven het Westelijk Tuinbouwgebied, silhouet van de Nieuwe Bavo

Doelstellingen van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Werkwijze van Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem