Logo Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem

Overzicht beroepschriften Raad van State en de reactie daarop van de Gemeente Haarlem

5-9-2008

Behorend bij notitie met kenmerk SZ/RP/2008/139295 d.d. 5 september 2008 met als onderwerp:
"Reactie beroepschriften inzake bestemmingsplan Binnenduinrand Haarlem nummer 200802787/1/R1"
gericht aan Raad van State en afzender Afdeling Ruimtelijke Plannen van de Gemeente Haarlem.

APPELLANT

BEROEPSGRONDEN

REACTIE

1.
J.A. Sassen
(inspreekreactie nr. 25, zienswijze nr. 6, bedenking nr. 6)

Het perceel Vlaamseweg/ Leendert Meeszstraat dient naast agrarische doeleinden met landschappelijke waarde met paardenwei ook het gebruik als hoveniersbedrijf toe te staan voor de levensvatbaarheid van het bedrijf.
De door de Raad van State aangegeven bebouwingsoppervlakte van 480 m² is niet geboden in de W12. Bovendien zijn er toezeggingen gedaan.

De gronden zijn een herhaling van het eerder gestelde door appellant. Het standpunt van de gemeente is ongewijzigd, met verwijzing naar de eerdere reacties. Wel kan worden toegevoegd, dat van gewekte verwachtingen door een ambtenaar waaraan rechten kunnen worden ontleend geen sprake kan zijn, daar het vaststellen van een bestemmingplan met voorschriften een bevoegdheid van de Raad is. Zo heeft uw Raad nog recent in een uitspraak van 28 mei 2008 aangegeven.

2.
J.F. Stolvoort (inspreekreactie nr. 18, geen zienswijze, geen bedenking)

Het niet toestaan van detailhandel in tuin- en/of kweekproducten is onjuist. Onder grondgebonden tuinbouwbedrijf is het bedrijf niet vermeld, bij een ander artikel in de voorschriften wel. Opslag van restafval moet mogelijk zijn. Verbod op bomen hoger dan 5 m. is onlogisch.

Appellant heeft verzuimd een zienswijze en een bedenking in te dienen en heeft niet aangegeven dat hem dit niet redelijkerwijs verweten kan worden. Ook richt het beroep zich niet tegen een onthouding van goedkeuring. De gemeente neemt aan dat dit beroep niet inhoudelijk beoordeeld kan worden wegens niet-ontvankelijkheid.

3. Stichting Ons Bloemendaal (geen inspreekreactie, geen zienswijze, geen bedenking.)

GS is niet kritisch op het stadspark met volkstuinen en wel op de natuur-ontwikkeling. Dit had wel gemoeten, want het eerste past niet. Het behoud van het erfgoed van historie, cultuur en natuur vindt zo niet plaats.

Appellant heeft verzuimd een zienswijze en een bedenking in te dienen en heeft niet aangegeven dat hem dit niet redelijkerwijs verweten kan worden. Ook richt het beroep zich niet tegen een onthouding van goedkeuring. De gemeente neemt aan dat dit beroep niet inhoudelijk beoordeeld kan worden wegen niet-ontvankelijkheid

4. Stichting Westelijk Tuinbouwgebied (inspreekreactie nr. 6, zienswijze nr. 10, bedenking nr. 11)

Ten onrechte is aan de bestemming natuur goedkeuring onthouden. Er zijn wel degelijk natuurwaarden, het is juist goede ruimtelijke ordening en niet een financieel verhaal, "bestemming volgt koop"is geen wettelijke plicht en goedkeuring aan de aankoopstrategie onthouden vanwege een voornemen is ook onjuist. Ten onrechte is goedkeuring verleend aan de vestiging van volkstuinen buiten de rode contour, aan het hoogte-accent van 18 m bij een open gebied en aan de W12 die de zichtlijn aantast

Het beroep inzake de onthouding komt overeen met het standpunt van de gemeente in deze. Voor de onderdelen waaraan goedkeuring is gehecht, verwijst de gemeente naar eerdere reacties daar dit een herhaling betreft. Er kan aan worden toegevoegd dat het verplaatsen van bestaande volkstuinen in overeenstemming is met het Structuurplan 2020. Deze uitzondering is er een die het Streekplan Noord Holland Zuid toestaat, gelet op p. 37 en 38 van de partiële herziening (zie bijlage a). Het hoogte-accent ligt dicht bij de bebouwing Novacollege (24 m.) en een 18 m. hoog provinciaal gebouw en niet louter in een open gebied. Het midden van de zichtlijn ligt op de grens van het W12 gebied (zie kaart). Nadere eis bij het toepassen van de bevoegdheid is geen onevenredige aantasting zichtlijn. Dit biedt voldoende waarborg.

5.
A.S.P. Demmers (geen inspreekreactie, zienswijze nr. 22, bedenking nr. 8)

De grond dient (mede) als paardenwei te worden aangeduid, want het is het feitelijk gebruik.

Ook hier een herhaling: het hobbymatig houden van paarden past op gronden met een agrarische bestemming. Voor de aanleg van een paardenbak was en is echter een aanlegvergunning nodig. Die is nooit verleend. Daarom is het perceel niet als paardenwei aangeduid, omdat geen reeds verleende rechten vastgelegd diende te worden. De feitelijk (illegale) situatie doet hier niets aan af.

6.
J.Th. Groenendijk (geen inspreekreactie, zienswijze nr. 23, bedenking nr. 2)

De wens om de bebouwingsgrens op te schuiven had gehonoreerd moeten worden. De woning moet niet als bedrijfswoning worden aangemerkt. Gehele vernieuwing van bestaande bebouwing is ten onrechte niet mogelijk. Verbreding van bedrijfs-activiteiten moet mogelijk zijn.

Deze gronden zijn eveneens een herhaling van het eerder gestelde door appellant. Het standpunt van de gemeente is ongewijzigd, met verwijzing naar de eerdere reacties. De gemeente wijst ten overvloede opnieuw op één van de doelstellingen van het bestemmingsplan: behoud van het open karakter van het gebied. De zichtlijn op de St. Bavo ligt over het perceel van appellant geprojecteerd.

7.
Thoolen B.V.’s
(inspreekreactie nr. 30, geen zienswijze, bedenking nr. 10)

Omdat de financiële onderbouwing is komen te vervallen had het gehele plan van goedkeuring moeten worden onthouden. De bedrijfsuitbreidings-mogelijkheid is te klein. De bebouwing dient een woonbestemming te krijgen. Huidig gebruik van agrarische handel en exportbedrijf met nevengebruik als tennishal dient positief te worden bestemd. W3 en W4 zijn zinloos

Voor hetgeen over en weer over de bezorging is gesteld verwijst de gemeente naar de adviezen aangaande de bedenkingen nrs. 9, 10 en 16. In tegenstelling tot de uitspraak waar naar wordt verwezen, is er in dit geval geen sprake van structureel gebrekkige bezorging noch van het feit dat de gemeente daarvan op de hoogte was. Slechts drie personen hebben na publicatie van de vaststelling (die blijkbaar wel gelezen is) geklaagd dat ze de publicatie van het ontwerp gemist hebben. Verder heeft de gemeente zich ingespannen op andere wijze de publicatie onder de aandacht te brengen, namelijk via het internet.

8.
College burgemeester en wethouders Haarlem

-

-

9.
W.S.M. Roosen (inspreekreactie nr. 31, zienswijze nr. 5, bedenking nr. 4)

Het verlies van grond voor de realisatie van het stadsnatuurpark tast de levensvatbaarheid van het agrarische bedrijf aan.

Deze gronden zijn eveneens een herhaling van het eerder gestelde door appellant. Het standpunt van de gemeente is ongewijzigd, met verwijzing naar de eerdere reacties. De gemeente wijst er ten overvloede op dat bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid een verdere belangenafweging zal plaatsvinden.